Avergonzar en quechua

 

Avergonzar en quechua p’enqachiy
Tiempo pasado
Noqa p’enqachirqani / yo avergoncé
Qam p’enqachirqanki / tú avergonzaste
Pay p’enqachirqan / él avergonzó
Noqanchis p’enqachirqanchis / nosotros avergonzamos (in)
Noqayku p’enqachirqayku / nosotros avergonzamos (ex)
Qamkuna p’enqachirqankichis / ustedes avergonzaron
Paykuna p’enqachirqanku / ellos ellas avergonzaron
Tiempo presente
Noqa p’enqachini / yo avergüenzo
Qam p’enqachinki / tú avergüenzas
Pay p’enqachin / él avergonsa
Noqanchis p’enqachinchis / nosotros (in)avergonzamos (in)
Noqayku p’enqachiyku / nosotros (ex)avergonzamos (ex)
Qamkuna p’enqachinkichis / ustedes avergüenzan
Paykuna p’enqachinku / ellos ellas avergüenzan
Tiempo futuro
Noqa p’enqachisaq / yo avergonzaré
Qam p’enqachinki / tú avergonzarás
Pay p’enqachinqa / él avergonzará
Noqanchis p’enqachisunchis / nosotros avergonzaremos (in)
Noqayku p’enqachisaqku / nosotros avergonzaremos (ex)
Qamkuna p’enqachiniqchis / ustedes avergonzarán
Paykuna p’enqachinqaku / ellos ellas avergonzarán